Makelaarskantoor Barnsteen

Dit zijn veel voorkomende begrippen in de makelaardij

Bankgarantie

Bankgarantie
Een garantie van een Nederlandse bank dat de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen voor het bedrag dat genoemd is.

Bedenktijd

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Dit gaat in nadat de koper en de verkoper de akte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid voor vermogensschade bij derden die rechtstreeks voortvloeit uit fouten die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

Bestemmingsplan

Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. Hierin staat o.a. welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit enz.

Bod

Het bedrag dat door een partij wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan een opleveringsdatum en eventueel over te nemen roerende zaken.

Certificering

Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als er aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM vakgroep WONEN.

Eigenwoningforfait

Het bedrag dat je als eigenaar van een woning in je belastingaangifte bij jouw inkomen moet optellen (een vast percentage van de WOZ-waarde).

Erfpacht

Het recht om de onroerende zaak van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te gebruiken tegen betaling van een erfpacht (een vast bedrag per maand of jaar).

Funda

De internetsite (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door makelaars worden aangeboden.

Honorarium

De vergoeding voor de diensten die een makelaar verleent. De hoogte van de vergoeding spreek je af met jouw makelaar bij de opdrachtverstrekking. Indien je als particuliere opdrachtgever (consument) een opdracht verstrekt aan jouw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien je als professionele opdrachtgever een opdracht verstrekt aan jouw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn.

Hypotheekakte

In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het kadaster en het wordt in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Kadaster

Een instantie die openbare registers beheert. Het geeft onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft.

Koopakte

In dit document worden de afspraken vastgelegd die verkoper en koper hebben gemaakt over de koop.

Kosten koper (k.k)

Hieronder worden de volgende kosten verstaan:

Notariskosten voor de akte van levering
Kadaster kosten
Makelaars- en hypotheekkosten vallen hier niet onder.

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van bij de notaris). De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer betaalt. Je kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt je in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens vastgesteld. Boven deze koopsom kun je geen financiering met NHG verkrijgen.

NVM-beëdiging

Om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is vastgesteld, een eed (belofte) afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.

Onder bod zijn

De toezegging van de verkopende makelaar aan een bieder om geen transacties met andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven wel mogelijk.

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Optie

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.

Overdrachtsbelasting

Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis). Momenteel bedraagt deze 2% van de waarde van de verkochte woning.

Recht van overpad

Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.

Roerende goederen

Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding.

Taxatie

Het uitbrengen van een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand door een daartoe bevoegd persoon, zoals onze makelaars. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Transport

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan ben je volgens de wet automatisch lid als je eigenaar bent van een VvE in het gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de VvE is aangegeven welk aandeel je als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Vrij op naam (V.o.n.)

Dit houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar blijven wel voor rekening van de koper.

Waarborgsom

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is een ‘computerwaarde’ die wordt gebaseerd op verouderde verkoopprijzen van slechts gedeeltelijk vergelijkbare woningen in de buurt.
De Waarde Onroerende Zaken (WOZ) wordt gebruikt voor het heffen van belasting. Klik hier voor meer informatie.

Zoekopdracht

Een opdracht tot het begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis. Welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen, hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

Staat er niet bij wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze Barnsteen makelaars zijn gespecialiseerd in Aankoop, Verkoop en Taxatie.Voor de aankoop maken wij gebruik van het online aankoopsysteem Copaan (klik hier voor meer informatie)

Ons werkgebied is Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Bloemendaal, Santpoort, Overveen en omgeving.